Kvalitetpolicy


LP Schakt AB arbetar med att ständigt förbättra och utveckla produkter och tjänster samt anpassa dessa efter våra kunders behov och önskemål. Företaget anser genom detta förskaffa sig en konkurrensfördel och för att öka sina marknadsandelar. Med kvalitet menar vi också att:

Miljöpolicy


LP Schakt AB erbjuder transport och grävmaskintjänster inom entreprenad, bygg och återvinning. I vårt arbete verkar vi för att förebygga föroreningar och för att belastningen på natur och miljö belastas så lite som möjligt genom att:

Det är en framgångsfaktor i ett långsiktigt företagsperspektiv.
Kompetent personal säkrar ett professionellt utförande.
I våra uppdrag, samverka som ett sammansvetsat lag tillsammans med leverantörer, andra entreprenörer och kunder.
Vi levererar rätt produkt, i rätt tid, till rätt pris.
Vi utvecklar vår kvalitet genom ständiga förbättringar och utbildning av personal.
Ha en engagerad och ansvarstagande personal. Detta får vi genom en tydlig målbild som är förankrad hos alla medarbetarna.
Genom att rapportera in avvikelser ska detta leda till förbättringar i verksamheten.
Bedriva ett aktivt miljöarbete i samverkan med kunder, leverantörer och andra intressenter.
Vi höjer medvetandet kring miljöfrågor hos alla medarbetare och uppmuntrar dem till att ta hänsyn till vår miljö i det dagliga arbetet.
Sträva efter att uppfylla och överträffa de krav som ställs samt att lagkrav och myndighetsanvisningar följs.
Vi ökar återvinningsgraden av avfall genom att källsortera och återvinna byggmaterial i största möjliga mån.
Vid inköp av kemikalier ska i första hand den mest miljövänliga produkten eller leverantören väljas.
Vårt miljöarbete utvecklas hela tiden genom ständiga förbättringar.